Izbirni predmeti

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

KAJ SO  OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ?

Izbirni predmeti so način prilagajanja OŠ individualnim razlikam in interesom učencev.  IP omogoča učencem, da ob lastni izbiri poudarijo in razvijajo svoje močne strani in sposobnosti ter se pri njih dokažejo. Učenci se lahko odločajo za določen izbirni predmet tudi z vidika nameravanega nadaljnjega šolanja.

IP se izvajajo v skladu s 17. členom Zakona o osnovni šoli.

Šola za učence 7., 8. in 9.razreda  ponuja pouk najmanj treh izbirnih predmetov  iz naravoslovno-tehničnega sklopa in  najmanj  treh izbirnih predmetov iz družboslovno humanističnega sklopa v okviru katerega je tudi  pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike.

ŠTEVILO UR, KI JIH LAHKO UČENEC IZBERE: Učenec  izbere najmanj 2 uri IP na teden, lahko pa tudi 3, če s tem soglašajo njegovi  starši.

  • Če se učenec odloči, da izbere 2 uri tedensko, ima možnost izbrati dva enourna predmeta ali enega dvournega ( to je tuj jezik, ki je edini, ki traja dve uri tedensko)
  • V soglasju s starši lahko učenec izbere 3 ure tedensko, to pomeni, da   poleg  dveh obveznih  ur  tedensko izbere še dodatni enourni izbirni predmet.

URNIK IP: Pouk izbirnega predmeta je na urniku eno uro na teden, razen tujega jezika, ki je na urniku dve uri na teden. Glede na organizacijo ostalih predmetov, se izvajajo  IP v predurah ali po koncu pouka rednega učnega programa ( 5., 6., 7., šolske ure)

OCENJEVANJE: Znanje obveznih izbirnih predmetih se ocenjuje, zaključene ocene se vpišejo v spričevalo.

ODSOTNOST OD POUKA IP: Prisotnost učenca se obravnava enako kot pri vseh ostalih obveznih predmetih,  vsako odsotnost morajo starši opravičiti razredniku.

OPROSTITEV SOELOVANJA PRI IP: Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo z javnoveljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloča ravnatelj.  Starši posredujejo pisno vlogo z dokazili o vpisu v glasbeno šolo. Učenec je  lahko oproščen IP v celoti ali le v eni uri tedensko. Vloga se posreduje šoli najkasneje do 31. avgusta.

ZAMENJAVA IP: Učenci se v skupine razvrstijo do začetka novega šolskega leta. V začetku  septembra so prestopi možni le zaradi izjemnih razlogov in pod pogojem, da je v skupini kamor učenci  želijo še prostor, da se urnik sklada z urnikom učenca in da prestop ne pomeni ukinitve skupine izbirnega predmeta. Prošnjo za spremembo obveznega izbirnega predmeta starši pošljejo svetovalni delavki Carmen Pirc

Postopek izbire IP se prične v marcu 2024.
📌
Seznam in opisi izbirnih predmetov

ali jih prelistajte 👇:

 

KAJ SO NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI?

Neobvezni izbirni predmeti (NIP) predstavljajo razširjeni del programa OŠ, v katerega se učenci vključujejo prostovoljno. NIP omogočajo učencu, da lahko obiskuje pouk tistega predmeta, ki ga izbere glede na svoje želje in sposobnosti.

Učenec se lahko tudi odloči, da ne bo obiskoval nobenega neobveznega izbirnega predmeta. Ko pa učenec predmet izbere, ga ne more opustiti, temveč ga mora obiskovati do konca šolskega leta.

NIP se izvajajo v skladu z 20a. členom Zakona o osnovni šoli:

Šola za učence 1. razreda izvaja pouk prvega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet.

Šola za učence 4., 5. in 6. razreda izvaja pouk iz naslednjih neobveznih izbirnih predmetov: drugega tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa ter tehnike.

Šola za učence 7., 8. in 9. razreda ponuja pouk drugega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet.

ŠTEVILO UR, KI JIH UČENEC LAHKO IZBERE: Učenec lahko izbere največ 2 uri neobveznih izbirnih predmetov tedensko. Pouk tujega jezika obsega dve uri tedensko, ostalim predmetom je namenjena ena ura na teden.

URNIK NIP: NIP sodijo v razširjeni program šole, zato ti predmeti ne morejo biti uvrščeni v urnik med obvezne predmete. Glede na organizacijo obveznih predmetov se bodo neobvezni izbirni predmeti lahko izvajali v predurah, 6. ali 7. šolsko uro.

OCENJEVANJE PRI NIP: Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti, znanje se ocenjuje, zaključne ocene se vpišejo v spričevalo.

ODSOTNOST OD POUKA NIP: Prisotnost učenca pri omenjenih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost morajo starši opravičiti razredniku.

NORMATIV ZA OBLIKOVANJE SKUPIN: Učne skupine se oblikujejo ločeno iz učencev drugega oz. tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Število skupin je omejeno skladno s predpisanimi normativi. V posamezni skupini je lahko največ 28 učencev, najmanj pa 12 učencev.

ZAMENJAVA/ ODJAVA  NIP: Zamenjava je možna le v mesecu septembru tekočega šolskega leta, če bo v novo izbrani skupini še prostor in da odjava od predmeta ne ogrozi obstoja že oblikovane skupine.

 Postopek izbire in prijavljanje na NIP za prihodnje šolsko leto bo izvedeno v marcu 2024.
📌
Predstavitve predmetov

ali jih prelistajte 👇:

 

Dostopnost