Svet zavoda

Člani Sveta zavoda OŠ Valentina Vodnika

Predstavniki ustanovitelja:
Mojca Škrinjar MOL
Luka Vidmar MOL
Marija Žabjek MOL

Predstavniki staršev:
Dejan Barbutovski
Ivan Gale
Poljanka Pavletič Samardžija

Predstavniki zavoda:
Viktorija Cin
Urban Herzog
Andreja Kostrevc
Mateja Levičnik
Manca Pirc

SVET ZAVODA

NALOGE SVETA ZAVODA:

Svet zavoda opravlja naloge, določene s predpisi za področje vzgoje in izobraževanja, z ustanovitvenim aktom zavoda in s splošnimi akti zavoda.

Svet zavoda odloča o posameznih vprašanjih v skladu s predpisi, ki urejajo ustrezno področje, s kolektivno pogodbo, veljavno za šolo, in s splošnimi akti zavoda.

Člani Sveta zavoda imajo pravico predlagati na dnevni red obravnavo vprašanj, pomembnih za delovanje zavoda, postavljati vprašanja drugim članom Sveta zavoda in ravnatelju oziroma drugemu pooblaščenemu delavcu zavoda  o zadevah, ki so v pristojnosti Sveta zavoda, podajati pobude in predloge glede dela Sveta zavoda, zavzemati stališča ter mnenja o posameznih točkah dnevnega reda in podobno.

Svet zavoda deluje tako, da omogoča uresničevanje nalog zavoda in upošteva potrebe po celovitosti in nemotenosti izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela.

PREDSTAVNIKI SVETA ZAVODA

Svet zavoda šteje enajst članov in ga sestavljajo:

– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki staršev.
– pet predstavnikov delavcev zavoda,

Člani Sveta šole OŠ Valentina Vodnika:
Predstavniki ustanovitelja:
Mojca Škrinjar MOL
Luka Vidmar MOL
Marija Žabjek MOL

Predstavniki staršev:
Dejan Barbutovski
Ivan Gale
Poljanka Pavletič Samardžija

Predstavniki zavoda:
Viktorija Cin
Urban Herzog
Andreja Kostrevc
Mateja Levičnik
Manca Pirc

Predsednica Sveta zavoda je gospa VIKTORIJA CIN.
Namestnica predsednice je gospa Marija Žabjek.

Poslovnik sveta zavoda Osnovne šole Valentina Vodnika

ali ga prelistajte:

Dostopnost