Svet staršev

Svet staršev

Predsednik:
Dejan Barbutovski

Namestnica predsednika:
Lilijana Novak

 

SVET STARŠEV

NALOGE SVETA STARŠEV:
  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike staršev v svet vrtca oziroma šole in druge organe šole,
  • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
  • v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

PREDSTAVNIKI SVETA STARŠEV

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek enega predstavnika. Ta lahko zastopa samo en oddelek in sicer samo v času šolanja otroka na OŠ Valentina Vodnika.

Predstavnika oddelka izvolijo starši med seboj na 1. roditeljskem sestanku oddelka v tekočem šolskem letu in najkasneje do 30. septembra.

Zaradi zagotavljanja udeležbe na sestankih Sveta staršev se v oddelku izvoli še namestnik predstavnika Sveta staršev z nalogami in po pooblastilu predstavnika staršev.

Predsednik sveta staršev v 2023/24 je gospod DEJAN BARBUTOVSKI. Namestnica predsednika je gospa Lilijana Novak.

Pravila delovanja sveta staršev Osnovne šole Valentina Vodnika, Ljubljana

ali jih prelistajte:

Dostopnost